Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolsköterskor: Christina Månson (4-9, grundsärskola) och Eva-Lena Forslund (F-3)

Skolsköterska ansvarar tillsammans med skolläkaren för elevhälsans medicinska insatser. Elever i grundskolan och grundsärskolan ska under sin grundskoletid erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Mellan dessa hälsobesök ska eleverna erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Elevhälsans medicinska insats fullföljer det allmänna vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen) och bevakar vaccinationstäckningen.
Följande ingår i elevhälsans medicinska insats:

  • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  • ge handledning/konsultation till skolans personal.
  • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd.
  • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
  • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.
  • skolsköterskan deltar även vid möten med elever då det finns medicinska inslag i den problematik som eleven har. Elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka skolhälsovården när så behövs. 
  • skolhälsovården är en förmedlande länk mellan olika instanser såsom BVC, BUMM, sjukhus, barnläkarmottagning och socialtjänst. Skolsköterskan ansvarar för remisser till olika instanser som t.ex. logoped och andra utredningar.
  • kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området.

 

Dela:
Kategorier: