Förstelärareuppdrag Bredängsskolan 2019-2020

Stockholms stads definition av en förstelärare

Förstelärare ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som tillhör undervisningen. De ska vara positiva kulturbärare, bidra till utveckling av undervisningen, ett kollegialt lärande samt vara ett gott föredöme.

Förstelärare ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:
• att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat,
• att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling,
• en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära,
• kunskapsutveckling för egen del, kollegors del, samt för professionen som helhet,
• att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Gemensamt uppdrag för samtliga förstelärare på Bredäng:

Tillsammans med övriga förstelärare stödja skolans arbete med digitalisering, språkutvecklande arbetssätt, hållbar utveckling och demokratiska värdegrundsarbete.

Magdalena Wiberg Bohman och Tina Wilhelmsson:

Leda studiedagar med kollegialt lärande i att utveckla språkutvecklande arbetssätt och organisera kollegiala observationer kopplade till detta.

Josefin Lövgren och Emmelie Todd:

Inventera och analysera hur vi arbetar med digitalisering, samt formulera en plan för vårt utvecklingsarbete utifrån målen i läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet respektive läroplan för grundsärskolan.

Fia Engström och Maryam Mohammadi:

Inventera och analysera hur vi arbetar med hållbarhet, samt formulera en plan för vårt utvecklingsarbete utifrån målen i läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet respektive läroplan för grundsärskolan.

Dela:
Kategorier: