Förstelärareuppdrag Bredängsskolan 2018-2019

Stockholms stads definition av en förstelärare

Förstelärare ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som tillhör undervisningen. De ska vara positiva kulturbärare, bidra till utveckling av undervisningen, ett kollegialt lärande samt vara ett gott föredöme.

Förstelärare ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:
• att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat,
• att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling,
• en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära,
• kunskapsutveckling för egen del, kollegors del, samt för professionen som helhet,
• att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Gemensamt uppdrag för samtliga förstelärare på Bredäng:

Tillsammans med övriga förstelärare stödja skolans arbete med digitalisering, språkutvecklande arbetssätt, hållbar utveckling och demokratiska värdegrundsarbete.

Fia Engström:

På eget initiativ arbeta med att göra generella anpassningar och extra anpassningar på individ- och gruppnivå, samt anpassningar i den fysiska skolmiljön.

Josefin Lövgren:

På eget initiativ arbeta med att utveckla fler sätt att göra extra anpassningar och särskilt stöd, t.ex. generella anpassningar på klassnivå och anpassningar i den fysiska skolmiljön.

Magdalena Wiberg Bohman:

På eget initiativ arbeta med att utveckla språkutvecklande arbetssätt och vid behov göra performansanalyser på skolan.

Maryam Mohammadi:

På eget initiativ arbeta med att ta fram pedagogiska planeringar i ma, no och teknik.

Maya Maha Omar:

På eget initiativ arbeta med att öka intresset för NO/teknik på låg- och mellanstadiet.

Tina Wilhelmsson:

På eget initiativ arbeta med begreppsförståelse genom en arbetsmetod som Tina utvecklat i ett FoU-projekt. Metoden syftar till att utveckla elevens förmåga att ställa frågor och tolka källor.

 

Dela:
Kategorier: